Logo

Verhuurvoorwaarden 

AMS Sound And Lights 

Versie 1, oktober 2020

Alle  verhuren komen  tot  stand  onder de  volgende  algemene  verhuurvoorwaarden.  Op het moment van  de  verhuur wordt de koper geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben zonder voorbehoud ook wanneer de verhuur telefonisch of per E-mail werd opgegeven.

Art. 1: Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum ,binnen de 15 dagen en dit op het adres van AMS Sound And Lights en op de rekening Belfius 

Art.  2: Eventuele  klachten  betreffende  het  geleverde  werk  dienen  de  eerste  werkdag  na  vaststelling bij  aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan AMS Sound And Lights 

Art. 3:   De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor iedere weldanige schade of verlies tot terugkomst in magazijn. Alle schade, door eigen daad, onoordeelkundig gebruik, brand, waterschade, diefstal, elektrische storing, of schade aangebracht door derden, geleden tijdens de huurperiode wordt doorgerekend aan de huurder ongeacht de staat van het gehuurde materiaal. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle brevetten voor gebruik van de toestellen in huur.

Art. 4: Eventuele klachten betreffende factuur of rekening dienen binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht aan AMS Sound And Lights. Bij gebreke van deze immorastellingen worden de goederen en materialen met geleverde werken op de facturen geacht aanvaard te zijn.

Art. 5: Verwijlinteresten.Bij niet betaling der factuur binnen de 30 dagen en na factuurdatum zullen er verwijlintresten aangerekend worden, van  10% per  maand  vanaf  de  factuurdatum  tot  de  datum  van betaling  zonder  hiertoe  uitdrukkelijke  ingebrekestelling vereist zijn.

Art. 6: Verhogingsbeding.Ingeval van  niet  betaling  na de dertig  dagen  vanaf  de  factuurdatum  zal het  bedrag  der  facturen  tevens  verhoogd worden met een forfaitair bedrag van minimum 250

EURO onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis in de organisatie en de financiële planning van AMS Sound And Lights 

Art. 7: Rechtsmacht.Ingeval  van  betwisting  of  procedure  zijn  uitsluitend  de  Rechtbanken  van  het Arrondissement  Antwerpen  bevoegd respectievelijk één der Vredegerechten naar keuze van AMS Sound And Lights. 

Art. 8: Offerteprijs.Ingeval een schriftelijke offerte wordt gegeven door AMS Sound And Lights ontstaat het contract door ondertekening van de opdrachtgever van deze offerte en na betaling van het voorschot zo er een voorschot vereist wordt op de offerte en dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud van aanvaarding door AMS Sound And Lights. 

Art.9:Alle offertes en prijzen zijn exclusiefB.T.W. of andere taksen behoudens uitdrukkelijk vermeld, prijslijsten zijn louter informatief en verbinden AMS Sound And Lights niet.

Art. 10:Bij annulering of  verbreking door de opdrachtgever , door het niet tijdig betalen van waarborg en voorschot,van het contract is AMS Sound And Lights gerechtigd de uitvoering van de verbintenis te vorderen dan wel tot ontbinding en schadevergoeding over te gaan.  Dit betekent de inhouding van de waarborg en het voorschot.

Chat openen
Neem met ons contact op.
Live gesprek mogelijk tijdens onze openingsuren.